Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
Biz hakda

Biz hakda

Biz kim
MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan awtoulaglary taşlaýan hünärmen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

Bizde näme bar
40-dan gowrak hünärmen inersenerden ybarat bolan we müňlerçe ätiýaçlyk şaýlaryny öndürýän zawodlar bilen oňat üpjün edilen zynjyr bilen, şu güne çenli dünýäniň 60-dan gowrak ýurdunda enjam ulanyjylaryna hyzmat edýäris.Bizde ajaýyp enjam maglumatlary we hünärmen tehniki işgärler bar, şonuň üçin ulanyjylara maglumat gözlegini we takyk bölekleri bilen doly üpjün edip biler.

Işewürlik
Kompaniýamyzyň 20 ýyldan gowrak ösüşi bar, hemişe in engineeringener enjamlarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny we söwda hyzmatlaryny üpjün etmek bilen meşgullanýar. Işewürlik EXCAVATOR, CRANE, DUMP TRUCK, SEA PORT MACHINE, CONCRETE MACHNIERY.

Soňky 2 onýyllykda biz öz işimizi gurluşyk we magdan enjamlary, port tehnikasy ýaly köp ugurlara giňeltdik,
nebit buraw enjamlary we täzelenip bilýän ýel energiýa ulgamlary.Biziň elýeterliligimizi giňeltmek we iş usulymyzy täzelemek üçin has köp mümkinçilikleri öwrenmegi dowam etdirýäris
şeýle hem standarty ýokarlandyrmak we täze bazar zerurlyklary baradaky çagyryşa jogap bermek.

Işewürlik
Business Covers2
Business Covers3
Business Covers4
Business Covers5
Business Covers6
Business Covers7
Business Covers9

Ulanyjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan umumy problemalary

Biziň artykmaçlygymyz

Müşderiler üçin näme edip bileris

1. Diňe maşyn ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmän, bazardan soňky hyzmat bilen üpjün ediň.

2. Müşderilere haýal enjam enjamlaryny azaltmaga uly kömek ediň.

3. Bir stansiýa satyn almak.

4. Çylşyrymly enjam enjamlary bolan müşderiler üçin ýeke-täk hyzmat üçin hünärmenler topary döredip bileris.

5.Sea, gury ýer, howa we beýleki çeýe ulag görnüşleri, ätiýaçlyk şaýlarynyň wagtynda müşderileriň eline ýetmegini üpjün etmek.

6. Müşderilere tutuş ulagyň nokat-mehaniki bölekleri bilen üpjün etmek, şeýlelik bilen müşderilere pul tygşytlamak üçin aralyk baglanyşyklary azaltmak.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany enjam bölekleri, Sany bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany komponentleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany aksessuar,