Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
60818590660 SANY ekskawator esbaplary üçin ekskawator aşagyndaky ätiýaçlyk şaýlary ätiýaçlyk şaýlary

Önümler

60818590660 SANY ekskawator esbaplary üçin ekskawator aşagyndaky ätiýaçlyk şaýlary ätiýaçlyk şaýlary

Tehniki parametrler:

1. SANY böleklerini üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

60818590660 SANY ekskawator esbaplary üçin ekskawator aşagyndaky ätiýaçlyk şaýlary ätiýaçlyk şaýlary

Iş teklibi we agyr tekeri goldamagyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Ekskawatoryň esasy rulman gurluşy hökmünde, goldaw tigiriniň dizaýny we önümçilik hili, esasanam uly tonnaly ekskawatorda enjamyň umumy howpsuzlygy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr, ekskawatoryň iş şertleri çylşyrymly, käbir ýörite göteriş şertlerinde ýa-da ýokary göteriş şertleri, goldaw tigiriniň diňe bir bölegi nygtalýar.Şonuň üçin goldaw tigiriniň tertibi ortada seýrek we iki ujunda dykyz.Ekskawatoryň artýan agramyny kanagatlandyrmak üçin goldaw tigiriniň sany we gurluş parametrleri degişlilikde ýokarlanýar.Goldaw tigir, çarçuwanyň aşagyna oturdylýar we ýöräniňizde yz plastinkasynyň aşaky ýüzüne aýlanýar.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Gurluşyk talaplaryňyzyň iň ýokary çözgüdi bolan ýokary hilli SANY ätiýaçlyk şaýlary bilen tanyşdyrmak.Hakyky SANY bölekleri bilen üpjün etmekde 20 ýyl töweregi tejribe we ygtybarly we ygtybarly SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy hökmünde abraý bilen, elmydama ajaýyp müşderi hyzmatyny, gyssagly jogaplary, çeýe eltişleri we mugt tehniki goldawy berýäris.

Ammarymyz 2000㎡-den gowrak meýdany öz içine alýar, ägirt uly saklaýyş kuwwaty 50,000-den gowrak adaty bölekleri saklaýar.Müşderilerimize islegleriňiz näçe uly ýa-da kiçi bolsa-da, örän bäsdeşlik bahalary we gysga gurşun wagty bilen üpjün edendigimize buýsanýarys.

SANY böleklerimiz, ýokary hilli önümçilik we iň häzirki zaman tehnologiýasy bilen tanalýar we gurluşyk hünärmenleri üçin iň esasy saýlama bolýar.Önümlerimiz berk synagdan geçirilýär we iň agyr şertlere-de garşy durmaga kepillendirilýär.Innowasiýa önümlerimiziň giň görnüşi, dürli pudaklardan potratçylaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Uly gurluşyk firmasy ýa-da kiçi garaşsyz potratçy bolsaňyzam, taslamaňyzda göwnejaý işlemegi üpjün etmek üçin size zerur zatlar bar.OEM SANY böleklerini ýa-da takyk aýratynlyklaryňyza laýyklaşdyrylan çözgütleri talap edýändigiňize garamazdan, elmydama netijeli we ygtybarly hyzmat berýändigimize ynanyň.

SANY ätiýaçlyk şaýlaryňyzyň ähli zerurlyklary üçin bizi üpjün ediji etmekden çekinmäň.Bilermenler toparymyz, ähli gurluşyk talaplaryňyza çalt we ygtybarly çözgütler hödürlemek üçin elmydama garaşýar.Bu gün biziň bilen habarlaşyň we SANY böleklerimiziň hilini we ygtybarlylygyny başdan geçiriň.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany ekskawator bölekleri, Sany enjam bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany komponentleri, Sany bölekleri, Sany aksessuar,