Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SANY 215 üçin SANY ekskawator esbaplary

Önümler

SANY 215 üçin SANY ekskawator esbaplary

Tehniki parametrler:

1. SANYparts-yň 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe gowşuryş. Mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SANY 215 üçin SANY ekskawator esbaplary

Trackol, hereketlendiriji tigir bilen dolandyrylýan we hereketlendiriji tigir, ýol polisi, induksiýa tigir we guşak tigirini gurşap alýan çeýe zynjyrdyr.Track track plastinkasyndan we track pininden durýar.Track pin, her zynjyr halkasyny emele getirmek üçin her bir plastinkany birleşdirýär.Trackol plastinkasynyň iki ujunda deşikler bar, hereketlendiriji tigir bilen garyşdyrylýar we ortada induksiýa dişleri bar, bu ýoly sazlamak we gapdaldaky ýer bilen kontaktda tankyň ýoldan öwrülmeginiň ýa-da togalanmagynyň öňüni alýar. berkitme garşy berkitmelerini (nagyşlar diýilýär), ýol plastinkasynyň berkligini we ýodajyk bilen ýeriň arasyndaky ýapyşygyny ýokarlandyrmak üçin.

Üstünliklerimiz

1.Biziň ammarymyz 2000 inedördül metrden geçýär we häzirki wagtda 50,000-den gowrak adaty bölekler bar.Bu, müşderilerimize zerur önümlere çalt we aňsat girmäge mümkinçilik berýär.SANY 215 üçin ýokary hilli SANY ekskawator esbaplaryny we gurçuk gurnamasyny üpjün etmekde ýöriteleşýäris.

2.Biziň bäsdeşlik bahalarymyz we gysga gurşun wagtlarymyz bizi SANY böleklerine we garnituralaryna mätäçler üçin üpjün ediji edýär.Sanawlarymyz yzygiderli ösýär we giňelýär we ähli önümlerimiziň hakyky we ýokary hilli bolmagyny üpjün edýäris.

3.Biziň hünärmenler toparymyz müşderilerimize peýdaly tehniki goldaw, ýol görkeziji we maslahat bermek üçin elmydama garaşýar.Müşderilerimiz bilen uzak wagtlap gatnaşyklar gurup, elmydama bizden iň ýokary müşderi hyzmatyny alýandyklaryna buýsanýarys.

4.SANYparts-da, zeper ýeten ýa-da nädogry enjamlar sebäpli ýüze çykan islendik iş wagtynyň gaty gymmat bolup biljekdigine düşünýäris.Şonuň üçin müşderilerimiziň zerur enjamlara we ätiýaçlyk şaýlaryna zerur wagty elýeterli bolmagyny üpjün etmek üçin köp işleýäris.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany komponentleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany aksessuar, Sany enjam bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany bölekleri,