Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
62003441935 SEHC AB3WII ekskawator ECU SANY ekskawator esbaplary üçin gidrawlik dolandyryş bölümini höweslendiriň

Önümler

62003441935 SEHC AB3WII ekskawator ECU SANY ekskawator esbaplary üçin gidrawlik dolandyryş bölümini höweslendiriň

Tehniki parametrler:

1. SANY böleklerini üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

62003441935 SEHC AB3WII ekskawator ECU SANY ekskawator esbaplary üçin gidrawlik dolandyryş bölümini höweslendiriň

SEHC AB3WII ekskawator ECU SANY ekskawator esbaplary üçin gidrawliki dolandyryş bölümini höweslendiriň Ecu, esasan, awtoulagyň ýagdaýyna we sürüjiniň niýetine baha bermek üçin hereketlendirijiniň üsti bilen dürli datçikleri, awtobus maglumatlary almak we alyş-çalyş edýär.Elektron dolandyryş bölümi (ECU) elektron dolandyryş ýangyç sepiş ulgamynyň esasy dolandyryş elementidir.ECU aslynda mikrokompýuter bolup, bir tarapdan datçikden signal alýar, beýleki tarapdan bu maglumatlary gaýtadan işlemegi tamamlaýar we hereketlendirijiniň dogry hereketine gözegçilik etmek üçin degişli dolandyryş görkezmelerini iberýär, şonuň üçin hereketlendirijiniň işleýşi , ýangyç sarp etmek we çykýan zyňyndylary iň oňat ýagdaýda saklap bolýar

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Gurluşyk enjamlaryňyzyň ähli zerurlyklary üçin ajaýyp çözgüt bolan SANY ätiýaçlyk şaýlarymyzy hödürlemek.SANY bölekleri bilen üpjün etmekde 20 ýyla golaý tejribe toplap, öňdebaryjy SANY böleklerini paýlaýjydyrys.

Gurluşyk tehnikasynyň bölekleriniň hiliniň ähmiýetine düşünýäris, şonuň üçin önümlerimiziň hemmesi kepillik kepilligi bilen gelýär.Çalyşýan bölekler ýa-da yzygiderli tehniki hyzmat gerek bolsa-da, size iň oňat hilli önümler we hyzmatlar hödürlemegi maksat edinýäris.

Toparymyz müşderilerimize çalt jogap bermäge çalyşýar we çeýe eltiş usullary bilen sargydyňyzyň öz wagtynda we ygtybarly ýerine ýetirilmegini üpjün edip bileris.Mundan başga-da, müşderilerimize satyn almalary barada soraglary bermek üçin mugt tehniki goldaw berýäris.

Meýdany 2000 inedördül metr bolan giň ammarymyz bar, 50 000-den gowrak SANY adaty bölek aksiýalaryny ýerleşdirip biler.Diýmek, sargytlary çalt we netijeli işläp bileris, size zerur bolan bölekleri bereris.

Mundan başga-da, bahalarymyz bäsdeşlik edýär we müşderilerimiziň sargytlaryny wagtynda almagyny üpjün etmek üçin gysga möhlet hödürleýäris.SANY bölekleriniň we esbaplarynyň giň sanawy bilen, islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigimize ynanýarys.

Umuman aýdanyňda, SANY ätiýaçlyk şaýlarymyz ýokary hilli önümleri, ajaýyp müşderi hyzmatyny we giň aksiýany birleşdirýär.Has giňişleýin maglumat ýa-da sargyt bermek üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany enjam bölekleri, Sany bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany komponentleri, Sany aksessuar,