Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin polat plastinka bahary

Önümler

SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin polat plastinka bahary

Tehniki parametrler:

1. SANY böleklerini üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin polat plastinka bahary

Leafaprak çeşmesi awtoulag asmanynda iň köp ulanylýan elastik komponentleriň biridir, deň giňlikdäki birnäçe bölekden durýar, ýöne deň uzynlygy däl (galyňlygy deň bolup biler, şeýle hem deň bolup bilmez) garyndy bahar bölekleri takmynan deňdir. elastik şöhläniň berkligi.

Awtoulag asmanynda ýaprak çeşmesi oturdylanda, dik ýük polo isitel bolýar, her bahar stres we deformasiýa bolýar we ýokaryk egilmek tendensiýasyna eýe bolýar.Bu pursatda ok we çarçuwa biri-birine ýakyn.Ok we çarçuwa biri-birinden uzakda bolanda, ýaprak çeşmesiniň polo positiveitel dik ýüki we deformasiýasy kem-kemden azalýar we käwagt tersine bolýar.

Esasy bölejigiň egrilen çeňňegi, gowşak nokady bolan çynlakaý nygtalýar.Esasy bölejigiň egriji gabygynyň stresini gowulandyrmak üçin, ikinji bölejigiň ujy köplenç egrem-bugram gabyň içine egilýär we örtük gaby diýlip atlandyrylýan esasy bölejigiň daşyndan daňylýar.Elastik deformasiýa wagtynda her bir bölejigiň deňeşdirip süýşmegini üpjün etmek üçin esasy bölek bilen gaplanan ikinji bölejigiň arasynda uly boşluk galýar.Käbir asma ýaprak çeşmeleri iki ujunda rulon gablaryna ýasalmaýar we rezin diregler ýaly beýleki goldaw birikmeleri ulanylýar.

Tekiz gönüburçly polat plastinka egri we şassi çeşmesi birnäçe böleklere bölünýär.Bir ujy ujy bilen asgyçda, beýlekisi bolsa teleskopik bolup biler ýaly, göteriji gab bilen biline birikdirilýär.Orta we uly ýük awtoulaglary üçin amatly.

Awtoulag ýapragynyň çeşmeleri gaty möhümdir.Leafaprak çeşmeleriniň birmeňzeş ini we galyňlygy we dürli uzynlygyndaky elastik poladyň köp böleklerinden ybaratdygy mälimdir.Onuň wezipesi çarçuwany we oky ramka bilen okuň arasynda açylýan asma görnüşi bilen birleşdirmek, tigiriň çarçuwadaky ýük täsirini götermek, bedeniň güýçli titremesini azaltmak, ulagyň durnuklylygyny saklamak we dürli ýol şertlerine uýgunlaşmak.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany maşyn bölekleri, Sany bölekleri, Sany komponentleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany aksessuar, Sany enjam bölekleri,