Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SANY SY55 üçin SANY ekskawator bölekleri 62003909728 Asyl Mini ekskawator kabinasy

Önümler

SANY SY55 üçin SANY ekskawator bölekleri 62003909728 Asyl Mini ekskawator kabinasy

Tehniki parametrler:

1. SANY böleklerini üpjün edýän takmynan 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SANY SY55 üçin SANY ekskawator bölekleri 62003909728 Asyl Mini ekskawator kabinasy

Sürüjiniň kabinasy diňe sürüjiniň iş ýeri däl, eýsem tutuş ulagyň möhüm bölegi.Umumy taksi penjireleri, gapylary, kokpit we ş.m. öz içine alýar. Sürüjiniň kabinasynyň dizaýny beýik üçek, pes üçek we uçly uç ýaly birnäçe görnüşi öz içine alýar.Sürüjiniň kabinasy awtoulagyň iň möhüm böleklerinden biridir we dizaýny awtoulagyň işleýşine we howpsuzlygyna gönüden-göni täsir edýär.

Sürüjiniň kabinasy - Awtoulagyň sürüjisi kabinasy sürüji üçin amatly iş şertlerini, ýolagçylar üçin amatly oturgyç şertlerini üpjün etmeli we titremeden, sesden, çykýan gazyň hüjüminden we ulag süreniňizde daşarky howanyň täsirinden goramalydyr.Awtoulag kabinasyndaky käbir gurluş çäreleri we enjamlary howpsuz sürmäge we heläkçilikleriň netijelerini azaltmaga kömek edýär.

Sürüjiniň kabinasy, awtoulagyň daşky görnüşini we ulag süreninde daş-töweregi howa akymyna netijeli ýol görkezip biljekdigini, howanyň garşylygyny we ýangyç harçlanyşyny azaltmak üçin üpjün etmelidir.Mundan başga-da, sürüjiniň kabinasy awtoulagyň hereketiniň durnuklylygyny ýokarlandyrmaga, hereketlendirijiniň sowadyş şertlerini gowulaşdyrmaga we ulagyň içindäki gowy howa çalşygyny üpjün etmäge kömek etmelidir.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany komponentleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany aksessuar, Sany bölekleri, Sany enjam bölekleri,