Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SANY ekskawator SY335 üçin aýakgap yzarlaň

Önümler

SANY ekskawator SY335 üçin aýakgap yzarlaň

Tehniki parametrler:

1. SANYparts-yň 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe gowşuryş. Mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SANY ekskawator SY335 üçin aýakgap yzarlaň

SANY Excavator SY335 üçin aýakgap yzarlaň - ähli gazuw zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp çözgüt!Qualityokary hilli aýakgapymyz, ekskawatoryňyzyň iň agyr iş şertlerinde-de rahat we täsirli işlemegini üpjün etmek üçin ajaýyp öndürijiligi we çydamlylygy üpjün etmek üçin döredildi.

Aýakgapymyz iň oňat materiallardan ýasalyp, agyr ýüklere garşy durmak üçin ýörite işlenip düzülendir, basyş astynda deformasiýa ýa-da döwülmez.Aýakgap aýakgaplaryny goldaýan çeýe zynjyr, sürüjiniň tigirleri bilen hereket edýär we sürüjiniň tekerini, ýol poluny, induksiýa tigirini we guşak tigirini gurşap alýar, ekskawatoryňyzyň işlemegi üçin durnukly esas döredýär.

Shoesol aýakgabynyň özi yz plitalaryndan we yz nokatlaryndan durýar, her bir yz çyzgysy her bir plastinkany birleşdirip, zynjyr halkasyny emele getirýär.Trackol plastinkasynyň iki ujunda deşik bar, hereketlendiriji tigir we ortada induksiýa dişleri bilen sazlanýar, ýoly sazlamak üçin ulanylýar.Bu induksiýa dişleri, tankyň ýer bilen yzygiderli aragatnaşykda saklanmagynyň ýa-da ýoldan aýlanmagynyň öňüni alýar.

Trackol aýakgabymyzyň ajaýyp hili, ekskawatoryňyzyň iň ýokary çekilmegini we berkligini üpjün edýär.Aýakgaplar diňe bir agyr iş şertlerine garşy durmak üçin däl, eýsem asuda işlemek, sesiň hapalanmagyny azaltmak we enjamyňyz bilen üznüksiz işlemek üçin gurlupdyr.

SANY Excavator SY335 üçin ygtybarly we çydamly aýakgap gözleýän bolsaňyz, biziň aýakgapymyzdan başga zat görmäň!Qualityokary hilli önümimiz bilen gazuw-agtaryş taslamalaryňyzyň aňsatlyk we takyklyk bilen tamamlanjakdygyna ynanyp bilersiňiz.Bu gün sargyt ediň we tapawudy özüňiz başdan geçiriň!

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany bölekleri, Sany komponentleri, Sany enjam bölekleri, Sany aksessuar, Sany maşyn bölekleri, Sany ekskawator bölekleri,