Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SANY ekskawator SY135 Track Assambleýasy üçin bölekler

Önümler

SANY ekskawator SY135 Track Assambleýasy üçin bölekler

Tehniki parametrler:

SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SANY ekskawator SY135 Track Assambleýasy üçin bölekler

SANY ekskawator SY135 üçin iň ýokary derejeli Track Assambleýamyz bilen tanyşdyrmak!Bu önüm, sürüjiniň tigirini, ýol tekerini, induksiýa tigirini we guşak tigirini gurşap alýan çeýe zynjyr bilen tapawutlanýar, bularyň hemmesi ajaýyp öndürijiligi üpjün etmek üçin ajaýyp sazlaşykda işleýär.

Bu önümiň düýbünde yz plitalaryndan we yz nokatlaryndan ybarat yz zynjyry halkasy ýerleşýär.Bu gysgyçlar ajaýyp berk we ygtybarly zynjyry emele getirip, her bir plastinkany birleşdirmek üçin işleýär.Plastinka plastinkasynyň her ujunda hereketlendiriji tigir bilen örtülen deşikler bar, ortasynda bolsa ýoly sazlamak we tankyň ýoldan öwrülmeginiň ýa-da aýlanmagynyň öňüni almak üçin ulanylýan induksiýa dişleri bar.

SANY Excavator SY135 üçin bu Track Assambleýasy, köçäniň gyrasyndaky ýerüsti aragatnaşygy hem görkezýär we ony islendik ýer üçin ajaýyp edýär.Hereketde berk durmak ukyby, ýüze çykan islendik päsgelçiligi aňsatlyk bilen çözüp biljekdigini üpjün edýär.

SANY Excavator SY135 üçin ýokary hilli çalyşma bölegi hökmünde, Track Assambleýamyz enjamyňyzyň kadaly we netijeli işlemegi üçin döredildi.Gurluşyk meýdançasynda işleýärsiňizmi, çukur gazýarsyňyzmy ýa-da başga işleri ýerine ýetirýärsiňizmi, bu önüm size işi ýerine ýetirmek üçin ygtybarlylygy we berkligi üpjün eder.

Şonuň üçin SANY Excavator SY135 üçin iň ýokary derejeli gurnama zerur bolsa, önümimizi saýlamakdan çekinmäň.Highokary hilli komponentleri we ajaýyp öndürijiligi bilen, garaşýan zatlaryňyzdan has ýokary we işiňizi has aňsat we lezzetli eder.Şu gün Track Assambleýamyza maýa goýuň we tapawudyňyzy özüňiz başdan geçiriň!

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany enjam bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany aksessuar, Sany komponentleri, Sany bölekleri, Sany ekskawator bölekleri,