Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlary, esbaplar, spiral konweýer

Önümler

SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlary, esbaplar, spiral konweýer

Tehniki parametrler:

1. SANY zapas şaýlaryny üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe eltip bermek mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlary, esbaplar, spiral konweýer

Buraw konweýer poroşok ýa-da granula materiallaryny daşamak üçin ulanylýar we beton önümçiliginde giňden ulanylýan (çybyn kül, doldurgyç tozany, kremniniň tozy üçin), garyşyk gurluşyk materiallary (gury gips, gum, sement, goşundylar), aýna gaýtadan işlemek (kalsiý karbonat, gazlandyrylan suw, gum), guýma (gum, bentonit) we ş.m.

Buraw konweýeriniň artykmaçlyklary

1. Uly göterijilik kuwwaty, ygtybarly we ygtybarly, uzynlygy 60 metre çenli.

2. Gorizontal ýa-da meýilli iberiş görnüşine ýerleşdirilip bilner.

3. Güýçli uýgunlaşma, aňsat gurnama we tehniki hyzmat, çykaryş ujy arassalaýjy enjam bilen üpjün edilendir, material portunyň ýerleşişiniň çeýe, uzak ömri.

4. Enjam çalt we birmeňzeş geçirişini üpjün etmek üçin ululygy kiçi we tizligi ýokary.

5. Gowy berklik, gabyk üznüksiz polat turbadan ýasalýar, flanesiň ujy biri-birine tutuşlygyna, berk berklige birikdirilýär.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany ekskawator bölekleri, Sany bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany aksessuar, Sany komponentleri, Sany enjam bölekleri,