Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
XCMG ekskawator bölekleri burun

Önümler

XCMG ekskawator bölekleri burun

Tehniki parametrler:

1. SANY böleklerini üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡.

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler.

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

XCMG ekskawator bölekleri burun

Fuelangyç injektory diýlip atlandyrylýan burun, gaty ýokary dinamiki akym diapazonyny, güýçli blokirleme we hapalanmaga garşy ukyplylygy we atomlaşdyrmagyň gowy ýerine ýetirilmegini talap edýän gaty ýokary işleýiş takyklygy bolan takyk enjamdyr.Fuelangyç injektory, ýangyç sanjym mukdaryny takyk gözegçilikde saklamak üçin ECU-dan sanjym impuls signalyny alýar.
Injektoryň pürküji aýratynlyklary atomlaşdyrýan bölejikleriň ululygyny, ýag pürküjiniň paýlanyşyny, ýag şöhlesiniň ugruny, diapazony we diffuziýa konusyny öz içine alýar.Bu aýratynlyklar, garyndynyň emele gelmegini we ýanmagyny kämilleşdirmek we has ýokary güýç we ýylylyk netijeliligini almak üçin dizel ýanmak ulgamynyň talaplaryna laýyk gelmelidir.

Ulanyş gerimi:

Sany ekskawator, Sany ýükleýji, Sany kran, Sany zibil maşyny we ş.m.

XCMG ekskawator, XCMG kran, XCMG zyňylýan awtoulag we ş.m.

SINOTRUCK, HOWO, SHACMAN zibil maşyny.

Üstünlikleri:

1. Asyl bölekler, ýokary hilli bölekler

2. Has arzan

3. Çalt eltip bermek

4. Çalt seslenme

5. Satuwdan soňky iň gowy hyzmat

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

 

Ygtyýarly SANY ätiýaçlyk şaýlary dileri hökmünde, müşderilerimize enjamlarynyň kadaly işlemegini üpjün edýän ýokary hilli mehaniki bölekleriň doly görnüşini hödürläp bilendigimize buýsanýarys.0002000㎡ giň ammar meýdany bilen, 50,000-den gowrak adaty bölek aksiýalaryny ýerleşdirip biler.Bu, müşderilerimiziň sargytlaryna çalt jogap berip biljekdigimizi we gysga wagtyň içinde böleklerini almagyny üpjün etmek üçin çeýe eltip bermek mümkinçiligini hödürläp biljekdigimizi aňladýar.

Kompaniýamyzda, näsaz maşynlary bejermegiň ähmiýetine we derwaýyslygyna düşünýäris, şonuň üçin müşderi hyzmatyny ileri tutýarys.Müşderilerimize enjamlaryny ätiýaçlyk edip we mümkin boldugyça çalt işlemekleri üçin mugt tehniki goldaw berýäris.Toparymyz elmydama jaň edýär, hünärli görkezmeleri we näsazlyklary düzetmek endiklerini bermäge taýyn.

A229900007131 Asyl ýokary hilli ekskawator çelek gyrasy kesiji, hödürleýän ýokary hilli SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlarynyň diňe biridir.Agyr ýükli programmalara garşy durmak üçin döredilen bu gyrasy kesiji size iň ýokary çydamlylygy we öndürijiligi berýär.Ösen tehnologiýasy bilen, gapdal freze kesiji iň az köýnek bilen optimal gazmagy we ýüklemegi üpjün edýär.

Müşderilerimiz üçin çykdajylaryň möhüm faktordygyny bilýäris, şonuň üçin önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň kämilligini saklamak bilen bäsdeşlik nyrhlaryny hödürlemäge çalyşýarys.Mundan başga-da, zerur bölekleri almagyňyzy üpjün edýän gysga gurşun wagtlaryny hödürleýäris.

Highokary hilli SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlarymyzyň giň görnüşi, müşderilerimiziň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.Bu pudakdaky uly tejribämiz bilen, ygtybarly we ygtybarly üpjün ediji bolduk.Bu abraýy saklamak üçin köp işleýäris we müşderilerimize iň gowy hyzmat we ýokary hilli önümleri bermäge borçlanýarys.

 

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany ekskawator bölekleri, Sany bölekleri, Sany aksessuar, Sany komponentleri, Sany enjam bölekleri, Sany maşyn bölekleri,