Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
Köp ugurly klapan -SANY Bäş bölümli gülläp ösmek

Önümler

Köp ugurly klapan -SANY Bäş bölümli gülläp ösmek

Tehniki parametrler:

1. SANY böleklerini üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köp ugurly klapan -SANY Bäş bölümli gülläp ösmek

Köp ugurly klapan, in engineeringener awtoulag öndürijileri üçin ygtybarly ulgam çözgütlerini üpjün edip biljek bitewi modully dizaýny kabul edýär.Ulanyjylar, ýönekeý we ygtybarly funksiýa talaplaryna laýyklykda klapan korpusynyň dürli kombinasiýalaryny ýerine ýetirmeli.Simpleönekeý ýük duýgur el bilen köpugurly klapan bolup biler we elektron proporsional dolandyryş klapanyň doýmadyk funksiýasy bilen baglanyşykly ýük we nasos akymyna garaşsyz bolup biler.

Köp ugurly klapanyň artykmaçlygy

Bedeniň polat gurluşy, ýokary basyşa garşylyk;Ykjam gurluş we ykjam ululyk;Gurluşyk tehnikalarynda, maşyn gurallarynda, gämilerde, gidrawliki gurallarda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan syzma, uzak hyzmat ömri.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

2000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýän ammarymyz, 50,000-den gowrak adaty bölekleri hasaba almak üçin merkezi merkezdir.Bäsdeşlik nyrhlary we gysga gurşun wagtlary arkaly uly baha hödürländigimize buýsanýarys.

Şowsuzlyklaryň islendik wagtda bolup biljekdigini bilýäris, şonuň üçin ygtybarly kurýer hyzmatyny ulanyp sargytlary mümkin boldugyça çalt ibermäge çalyşýarys.Giňişleýin inwentar, size zerur bolan bölekleri alyp biljekdigimizi, iş wagtynyň azalmagyny we enjamlaryň işlemegini aňladýar.

Tejribeli tehnikler toparymyz, enjamlaryňyzdan has köp peýdalanmagy üpjün etmek üçin ätiýaçlyk şaýlaryny saýlamak we oturtmak boýunça hünärmenlere maslahat berýän mugt tehniki goldaw berýär.Toparymyzyň tehniki tejribesi, islendik potensial meseläni çalt kesgitläp we olary çözmek üçin iň oňat çözgütleri teklip edip biljekdigini aňladýar.

Müşderiniň göwnünden turmak isleýäris we ygtybarly SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy hökmünde köpden bäri abraýymyz hilimize bolan ygrarlylygymyz hakda köp gürleýär.SANY ekskawatoryna, kran ýa-da beýleki agyr enjamlara eýe bolsaňyzam, ýokary hilli bölekleriň köp sanly sanawy, iň ýokary öndürijilige we baglanyşykly çykdajylary azaldyp biljekdigiňizi üpjün eder.

Gaty synagdan geçen, ýokary hilli OEM we soňraky böleklerimiz OEM standartlaryna laýyk gelmegi ýa-da ondan ýokary bolmagy kepillendirilýär.Professional hünärmenler toparymyz, her bir komponentiň ammaryna ýetmezden ozal berk gözegçilik proseduralaryndan geçmegini we müşderilerimize rahatlyk bermek üçin kepillik bilen gelmegini üpjün edýär.

 

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany komponentleri, Sany enjam bölekleri, Sany bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany aksessuar, Sany ekskawator bölekleri,