Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin “Rexroth Split Flow Nasos” (goşa giriş we çykyş)

Önümler

SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin “Rexroth Split Flow Nasos” (goşa giriş we çykyş)

Tehniki parametrler:

1. SANY böleklerini üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“SANY” ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin “Rexroth Split Flow Nasos (goşa giriş we çykyş”

“Rexroth Split Flow Nasos”, goşa nasos diýlip hem atlandyrylýar, kombinasiýa nasosynyň nebit zynjyryna paralel bilelikde gurlan iki sany gidrawlik nasos.Suwuklygy daşamak ýa-da basyş etmek üçin nasos silindri bilen hereketlendiriji dişli arasynda emele gelen iş göwrüminiň üýtgemegine we hereketine bagly aýlaw nasosy.

“Rexroth Split Flow Nasos” -yň artykmaçlygy

1. floüzýän miliň ýeň gurluşy, goşa nasos iş basyşy bilen ahyrky arassalanyşy awtomatiki sazlap biler, şonuň üçin nasos basyşy durnukly, pes ses.

2. Daşarky örtükli goşa dişli nasos gurluşyny, ýokary güýçli alýumin ekstruziýa garyndy bedenini, öň we arka örtügini, ýokary göwrümli netijeliligi we mehaniki netijeliligini kabul ediň.

3. doubleokary basyşda hereket edip bilýän we çäksiz polo positiveitel we otrisatel aýlanmaga ukyply rulman dizaýny kabul etmek üçin goşa nasos kämilleşdirildi.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Sany ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin “Rexroth Diverter Nasos” (goşa giriş we çykyş) bilen tanyşdyrmak - hil, ygtybarlylyk we ykdysadyýeti birleşdirýän iň ýokary derejeli önüm.SANY bölekleri bilen üpjün etmekde 20 ýyla golaý tejribe toplap, ygtyýarly SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy hökmünde ähli önümlere ajaýyp hyzmat we kepillik bermek üçin bize bil baglap bilersiňiz.

2000 inedördül metre golaý ammarymyzda çalt we çeýe eltilmegini üpjün etmek üçin 50,000-den gowrak adaty bölekleriň sanawyny buýsanç bilen saklaýarys.Gurluşyk pudagynda wagtyň düýp manysyna düşünýäris we çalt jogap bermek işiňiziň öndürijilikli bolmagyny üpjün edýär.Mugt tehniki goldawymyz deňsiz-taýsyz, iň ýokary öndürijilikde işlemek üçin zerur çeşmeleri berýär.

SANY ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin “Rexroth Diverter Nasos” (goşa giriş we rozetka) ekskawator zerurlyklary üçin iň oňat çözgütdir.Bäsdeşlik nyrhlary we gysga gurşun wagty bilen öndürijiligi ýokarlandyrmak bilen pul tygşytlap bilersiňiz.Nasosyň çydamly gurluşygy, iň agyr iş şertlerinde-de ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

Bu önümiň bölünen akym dizaýny, ekskawatoryň netijeliligini we işleýşini ýokarlandyryp, gidrawliki meseleleriň köpüsini ýerine ýetirip biljekdigini üpjün edýär.Nasosyň goşa girelgesi we rozetkasy köp mukdarda nebit işlemäge mümkinçilik berýär we amaly talaplar üçin amatly edýär.

Sany ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin “Rexroth Diverter Nasos” (goşa giriş we çykyş) ýokary hilli önümler bilen üpjün etjekdigimiziň subutnamasydyr.Gurluşykda ygtybarly ätiýaçlyk şaýlarynyň ähmiýetine düşünýäris, şonuň üçin müşderilerimiziň has gowulaşmagyny üpjün etmek üçin köp zähmet çekýäris.

“Rexroth” diweri nasoslaryndan başga-da, SANY ekskawatorlarynyň ähli görnüşleri üçin köp sanly ätiýaçlyk şaýlaryny göterýäris.Önümlerimiz iň ýokary hilli standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin abraýly öndürijilerden berk synagdan geçirilýär we üpjün edilýär.

Sözümiň ahyrynda, Sany ekskawator ätiýaçlyk şaýlary üçin “Rexroth Diverter Nasos” (goşa giriş we çykyş) ähli ekskawator zerurlyklaryňyz üçin ileri tutulýan çözgütdir.Deňi-taýy bolmadyk hyzmatymyz, dürli ätiýaçlyk şaýlary we ýeňip bolmajak bahalar bilen müşderiniň kanagatlanmagyny kepillendirýäris.Ajaýyp hil we hyzmaty başdan geçirmek üçin Sany saýlaň.Şu gün biziň bilen habarlaşyň.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany komponentleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany bölekleri, Sany aksessuar, Sany maşyn bölekleri, Sany enjam bölekleri,