Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SANY ekskawator SY135 üçin dartyş enjamlary

Önümler

SANY ekskawator SY135 üçin dartyş enjamlary

Tehniki parametrler:

1. SANYparts-yň 20 ýyllyk taryhy, SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe gowşuryş. Mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SANY ekskawator SY135 üçin dartyş enjamlary

Çäksiz ýüp gysmak üçin dartyş enjamynyň ýörelgesi

Çekimsiz ýüp çeňňegi işleýän mahaly, dartyş tigirini gysýan hozuň üsti bilen we ýüp bilen kontaktda berkidilýär.Çeňňek hereketlendirijisi, dişlilerden torky arkanyň hereketi bilen öwrüp başlaýan dartyş tigirine geçirýän aýlawy aýlaýar.Şol bir wagtyň özünde, dartyş çeşmesi dartyş bloky we dartyş oturgyjy arkaly dartyş tigirine baglydyr.Dartyş tigir aýlanýarka, dartyş çeşmesi uzalyp başlaýar we ýüpi hemişe dartgynly ýagdaýda saklaýar.Çeňňek işlemegini bes edensoň, dartyş çeşmesiniň dartyş güýji azalýar, dartyş tigir awtomatiki çykýar we ýüp gowşaýar.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Ynkylapçy Infinity Rope Winch bilen tanyşdyrmak - SANY Excavator SY135 eýeleri üçin iň oňat dartyş enjamlary çözgüdi!Bu innowasiýa enjamy, ygtybarly, täsirli we täsirli arkan dartyş gözegçiligini üpjün etmek üçin döredilip, gazuw enjamlaryňyza ajaýyp goşant goşýar.

Infinity ýüp Winçler, ýüp bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän dartyş hozy ulanyp, çeňňek çarçuwasyna pugta berkidilen gysgyçly tigir bilen enjamlaşdyrylandyr.Winç hereketlendirijisi işledilenden soň, geçiş aýlanyp başlaýar we dişli torky dartyş güýjine täsirli geçirýär.Arkanyň hereketi netijesinde tigir öwrüp başlaýar.

Iň oňat öndürijiligi we takyklygy üpjün etmek üçin “Infinity Rope Winch”, dartyş bloky we oturgyç arkaly dartyş tigirine birikdirilen dartyş çeşmesini hem öz içine alýar.Dartyş tigiriniň aýlanmagy bilen, dartyş çeşmesi yzygiderli we ygtybarly dartyş derejesini saklamaga kömek edip, goşmaça goldaw berýär.

Şonuň üçin gurluşykda ýa-da magdançylyk işlerinde bolsaňyzam, bu dartyş enjamy işiňizi netijeli we netijeli ýerine ýetirmäge kömek edip biler.Emma bu hemmesi däl!“Infinity Rope Winches” -iň ulanylmagyny we saklanmagyny aňsatlaşdyrýan goşmaça aýratynlyklar bar.Mysal üçin, ulanylmaýan mahaly aňsat daşamak we saklamak üçin ykjam we ygtybarly dizaýn bar.Şeýle hem, berkligi göz öňünde tutup döredildi, ýagny kyn şertlerde şowsuzlyk bilen işläp bilýär.

Umuman aýdanyňda, Infinity simli ýüp armaturalary, gazuw enjamlaryňyza iň oňat goşundy bolup, ygtybarly, täsirli we täsirli sim arkan dartyş gözegçiligini üpjün edýär.Gazmak işleriňizi güýçlendirmek üçin indi garaşmaň - şu gün “Infinity Rope Winch” alyň!

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany maşyn bölekleri, Sany bölekleri, Sany enjam bölekleri, Sany komponentleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany aksessuar,