Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SHACMAN ýük awtoulag bölekleri üçin 3801010-C0110 kombinasiýa enjamy

Önümler

SHACMAN ýük awtoulag bölekleri üçin 3801010-C0110 kombinasiýa enjamy

Tehniki parametrler:

Material kody: 3801010-C0110

SHACMAN ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe gowşuryş. Mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SHACMAN ýük awtoulag bölekleri üçin 3801010-C0110 kombinasiýa enjamy

Kombinirlenen elektrik enjamlary, tutuşlygyna emele gelmek üçin sim talaplaryna laýyklykda iki ýa-da has köp elektrik enjamy bolup, elektrik enjamlary henizem enjamyň asyl işleýşini saklaýar.Ykjam gurluş, kiçi şekil we gurnama ululygy, ulanmak aňsat we elektrik enjamlarynyň öndürijiligi has gowy utgaşdyrylyp bilner.Naprýatageeniýä görä pes woltly kombinasiýa we ýokary woltly kombinasiýa bölünip bilner.

Adaty pes woltly kombinasiýa elektrik enjamlary ýanýan pyçak wyklýuçateli, elektromagnit başlangyç, giňişleýin başlangyç we ş.m.Pes woltly kombinasiýany ulanmak aňsat we ulgamy ep-esli aňsatlaşdyryp biler.Mysal üçin, senagat elektrik hereketlendirijisiniň awtomatiki dolandyryş ulgamynyň motor şahasynda diňe bir kontaktory, tok öçürijini (ýa-da predohranitel) we pes woltly elektrik enjamlarynyň termiki röle kombinasiýasyny ulanyň, ýagny hereketlendirijiniň ýygy-ýygydan uzakdan dolandyrylmagy, durmagy we dürli gorag we gözegçilik funksiýalary

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

 

SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy hökmünde, [Kompaniýanyň ady] müşderilerimize zerurlyklaryny kanagatlandyrýan we garaşýanlaryndan has ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermäge borçlanýarys.Şonuň üçin öňdebaryjy gurluşyk enjamlaryny öndüriji Doosan bilen birleşip, size Doosan Heavy Duty Çelek - dowamly gurlan premium çelek getirmek üçin birleşdik.

SANY ätiýaçlyk şaýlarymyzyň hemmesi bilen üpjün edilen kepillik bilen, işiň çalt, täsirli we ygtybarly ýerine ýetirilmegine kömek etmek üçin iň kyn gazuw şertlerine we şertlerine garşy durmak üçin Doosan agyr çeleklerine ynanyp bilersiňiz.

Zapas şaýlar barada aýdylanda öz wagtynda we ygtybarly goldawyň ähmiýetine düşünýäris, şonuň üçin ähli zerurlyklaryňyza we soraglaryňyza jogap bermek üçin çalt jogap toparymyz bar.Tehniki toparymyz elmydama jaň edýär, önümi dogry saýlamaga we işiňizi aňsatlaşdyrmaga kömek etmek üçin mugt tehniki goldaw we maslahat bermäge taýyn.

Çeýe eltip beriş opsiýalarymyz, nirede ýerleşýändigiňize garamazdan ätiýaçlyk şaýlaryny wagtynda we netijeli eltmegi üpjün edýär.Logistika hyzmatdaşlarymyzyň giň ulgamy, sargydyňyzyň gysga wagtda size ýetirilmegini üpjün edýär.Biziň bilen iň oňat ätiýaçlyk şaýlaryna we iň ygtybarly, kynçylyksyz eltip boljakdygyna göz ýetirip bilersiňiz.

Doosan bilen hyzmatdaşlygymyz, enjamlaryň işleýşini optimizirlemäge we gazuw-agtaryş işleriňizi täze belentliklere çykarmaga kömek etjek SANY ätiýaçlyk şaýlaryny deňeşdirip bolmajak görnüşi hödürlemäge mümkinçilik berýär.Şu gün SANY üçin Doosan Severe Duty Bucket 1024x683 saýlaň we bil baglap boljak ýokary hilli ekskawator bölekleriniň artykmaçlyklaryny başdan geçiriň.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany aksessuar, Sany komponentleri, Sany enjam bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany bölekleri, Sany ekskawator bölekleri,