Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SAC939000362 SHACMAN zyňylýan ýük awtoulag bölekleri üçin reduktor ýygnagy

Önümler

SAC939000362 SHACMAN zyňylýan ýük awtoulag bölekleri üçin reduktor ýygnagy

Tehniki parametrler:

Material kody: SZ939000362

SHACMAN bölekleri üpjün ediji, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe gowşuryş. Mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SAC939000362 SHACMAN zyňylýan ýük awtoulag bölekleri üçin reduktor ýygnagy

Reduktor, dişli hereketlendirijiniň, gurçuk sürüjisiniň, dişli - gurçuk sürüjisiniň garaşsyz böleklerinden ybarat, köplenç asyl hereket edýän bölekler bilen iş maşynynyň arasynda hereketlendiriji enjam hökmünde ulanylýan ýapyk görnüşdir.Esasy hereketlendiriji bilen iş maşynynyň ýa-da torkyň tizligine we hereketlendirijisine laýyk gelýän hereketlendirijiniň arasynda häzirki zaman tehnikalarynda basgançakda giňden ulanylýar, servo motor reduktory esasan ýokary takyklyk üçin ulanylýar, şonuň üçin dizaýn ünsi ýokary takyklykdyr , ýokary rugsat berilýän tork, ýokary tizlikli aýlanma (servo motor).Mundan başga-da, hereketlendiriji bilen gurlanda yza gaýdyşyň ululygyny üpjün etmek üçin yza gaýtmagy azaldyp biljek mehanizm işlenip düzüldi.

Adatça, gurnama ululygy birmeňzeş bolsa, basgançakly hereketlendirijiniň çykyş momenti AC hereketlendirijisinden has uludyr we sero hereketlendirijisi ýokary tizlikde aýlanýandygy sebäpli, ýokary tork we ýokary tizlige laýyk bolmaly, beýle bolmaz ýaly motoryň bu aýratynlyklaryny ýok etmek.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

SZ939000362 Ygtybarly SHACMAN bölekler üpjün edijimizden reduktor ýygnagy.Biziň kompaniýamyz, iň amatly öndürijiligini üpjün etmek üçin ähli SHACMAN zyňylýan awtoulag modelleri üçin ýokary hilli komponentler bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

SZ939000362 Reduker gurnama SHACMAN ýük awtoulag geçiriş ulgamynyň möhüm bölegi.Sürüjiniň miliniň tizligini azaltmak we tekiz we täsirli dişli çalyşmak üçin tigirleriň momentini ýokarlandyrmak üçin jogapkärdir.Bu komponent, berkligini we uzak ömrüni üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallar bilen ýasalýar.

BIZIAC ŞAKMAN BIZI SU ÜPJÜNÇILERINI S SZ939000362 REDUCER ASSEMBLY-ny öz içine alýan ÖNÜMLERimiziň HEMMESI ÜÇIN Kepillik.Önümlerimiziň hiline ynanýarys we müşderilerimiziň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin olaryň arkasynda durarys.

Çalt jogap beriş wagtlarymyz we çeýe gowşuryş mümkinçiliklerimiz bilen buýsanýarys.Toparymyz öz wagtynda eltmegiň möhümdigine düşünýär we müşderilerimize kynçylyksyz satyn almak tejribesini bermäge çalyşýarys.

Mundan başga-da, önümlerimizi dogry gurnamagy we hyzmat etmegi üpjün etmek üçin müşderilerimize mugt tehniki goldaw berýäris.Hünärmenler toparymyz, islendik soraga jogap bermäge we SHACMAN zyňylýan awtoulagyňyzy iň oňat işlemegi üçin ýol görkezmäge taýyn.

SHACMAN zyňylýan ýük awtoulag bölekleri üçin ygtybarly üpjünçi gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň.SZ939000362 reduktor ýygnagymyz, kepillik kepilligimiz, çalt jogap beriş wagty, çeýe gowşuryş opsiýalary we mugt tehniki goldaw bilen goldanýan köp hilli önümleriň biridir.Sargyt bermek üçin indi biziň bilen habarlaşyň.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany enjam bölekleri, Sany bölekleri, Sany komponentleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany aksessuar, Sany maşyn bölekleri,