Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary üçin 3415609 AC generator 28V 70A (Dongfeng CUMM)

Önümler

SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary üçin 3415609 AC generator 28V 70A (Dongfeng CUMM)

Tehniki parametrler:

Material kody: 3415609

SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

XCMG ekskawator bölekleri üçin HG1500069951 Suw nasos ýygnagy

Ulanyş gerimi:

Sany ekskawator, Sany ýükleýji, Sany kran, Sany zibil maşyny we ş.m.

XCMG ekskawator, XCMG kran, XCMG zyňylýan awtoulag we ş.m.

SINOTRUCK, HOWO, SHACMAN zibil maşyny.

Üstünliklerimiz:

1. XCMG ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, XCMG ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe gowşuryş. Mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡.

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler.

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Sinotruk ätiýaçlyk şaýlaryny satýanlara mahsus 3415609 Alternator 28V 70A bilen tanyşdyrmak.Ygtyýarly satyjy hökmünde kepillik kepilligini, çalt jogap bermegi, çeýe eltmegi we ähli önümler üçin mugt tehniki goldawy üpjün edýäris.

Bu alternatiw, Sinotruk üçin ygtybarly güýç üpjün etmek üçin Dongfeng CUMM üçin ýörite döredildi.Önümlerimiz iň agyr şertlere çydap bilýän we uzak möhletli işlemegi üpjün edip bilýän ýokary hilli materiallardan ýasalýar.

Sinotrukda, ýük awtoulaglaryňyz üçin iň oňat ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edilendigimize buýsanýarys.Şonuň üçin satýan her önümimiz, berk hil standartlarymyza laýyk gelýändigi üçin berk synagdan geçirilýär.

Kepillik kepilligimizden başga-da, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän ýyldyrym çalt eltip bermek we eltip bermek opsiýalaryny hödürleýäris.Çeýe eltip bermek opsiýalarymyz bilen, dünýäniň nirede ýerleşýändigine garamazdan sargydyňyzyň öz wagtynda beriljekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz.

Näsazlyk barmy ýa-da diňe bir nädogry bölegi çalyşmaly bolsaňyz, Sinotruk ätiýaçlyk şaýlary satyjylarynyň size ideg etmegine ynanyp bilersiňiz.Müşderilerimize iň oňat önümleri we goldaw hyzmatlaryny bermäge doly borçlanýarys.

Onda näme üçin garaşmaly?SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary satyjysyndan şu gün 3415609 Alternator 28V 70A satyn alyň we önümlerimiz bilen tanalýan deňsiz-taýsyz hilini we öndürijiligini başdan geçiriň.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany komponentleri, Sany aksessuar, Sany ekskawator bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany enjam bölekleri, Sany bölekleri,