Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
SINOTRUCK zyňylýan ýük awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin VG1560090007 Reduktor hereketlendirijisi

Önümler

SINOTRUCK zyňylýan ýük awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin VG1560090007 Reduktor hereketlendirijisi

Tehniki parametrler:

Material kody: VG1560090007

SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, SINOTRUCK ýük maşynynyň ätiýaçlyk şaýlary, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SINOTRUCK zyňylýan ýük awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin VG1560090007 Reduktor hereketlendirijisi

Reduktor, adatça peseltmek maksadyna ýetmek üçin pes dişli we uly tork geçiriji enjamlar, hereketlendiriji, içki ýangyç dwigateli ýa-da reduktoryň giriş şahasy arkaly beýleki ýokary tizlikli hereketlendiriji güýç üçin ulanylýar. tizlik, adaty reduktoryň ideal azaltmak effektine ýetmek üçin birmeňzeş dişli prinsipde birnäçe jübüt bolar, diş dişiniň ululygy, geçiş gatnaşygydyr.

Gurçuk dişli reduktor esasan tersine öz-özüni gulplamak funksiýasy bilen häsiýetlendirilýär, has pes azalma gatnaşygy bolup biler, giriş şahasy we çykyş şahasy bir okda däl, şol bir tekizlikde däl.Emma umumy göwrüm uly, geçiriş netijeliligi ýokary däl, takyklygy ýokary däl.Garmoniki reduktor garmoniki hereketlendiriji hereketi we güýji, kiçi göwrümi, ýokary takyklygy geçirmek üçin çeýe komponentleri dolandyryp bolýan elastik deformasiýany ulanmakdyr, ýöne ýetmezçiligi çeýe tigir ömrüniň çäklidigi, täsir garşylygy, berkligi we metal bölekleri garyplar bilen deňeşdirilende.Giriş tizligi gaty ýokary bolup bilmez.Planetalary reduktoryň artykmaçlyklary birneme ykjam gurluş, ownuk yzyna gaýtarmak, ýokary takyklyk, uzak ömri, bahalandyrylan çykyş momenti gaty uly edip biler.Emma bu birneme gymmat.Diş reduktorynyň kiçi göwrümli we uly geçiriji tork aýratynlyklary bar.Diş reduktory modul ulgamy esasynda dizaýn edildi we öndürildi.Motor kombinasiýalary, gurnama formalary we gurluş shemalary bar.Geçiriş gatnaşygy klassifikasiýasy dürli iş şertlerine laýyk gelmek we elektromehaniki integrasiýany amala aşyrmak üçin gowy we dykyz.Diş reduktorynyň ýokary geçirijilik netijeliligi, az energiýa sarp etmegi we ýokary öndürijiligi bar.Sikloid reduktory, sikloid iňňe dişlerini dişleýän planetar geçiriş prinsipini ulanyp, geçiriş modeli, ideal geçiriji enjam, köp artykmaçlygy, giň ulanylyşy we oňyn we otrisatel işlemegi mümkin

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany komponentleri, Sany bölekleri, Sany aksessuar, Sany ekskawator bölekleri, Sany enjam bölekleri, Sany maşyn bölekleri,