Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
61260030015 SINOTRUCK zyňylýan ýük awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin dört toplum

Önümler

61260030015 SINOTRUCK zyňylýan ýük awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin dört toplum

Tehniki parametrler:

Material kody: 61260030015

SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

61260030015 SINOTRUCK zyňylýan ýük awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin dört toplum

Dört gabat gelişiň doly ady, dört gabat gelýän hereketlendiriji, awtoulag dört gabat gelýän diýlip hem atlandyrylýar, hereketlendirijiniň iň möhüm motor komponentidir, dört gabat geliş gowy ýa-da erbet, hereketlendirijiniň işleýşine gönüden-göni täsir edýär, şeýle hem hereketlendirijiniň ömrüne we ygtybarlylygyna täsir edýär.

Köplenç ulanylýan silindr çyzgysyny gury görnüşe we çygly iki görnüşe bölmek mümkin.

Gury silindr çyzgysy, diwar galyňlygy 1-3mm bolan inçe diwarly silindr bolup, silindr lineriniň daşky ýüzi sowadyjy suw bilen göni aragatnaşykda däl.Gury silindr lineriniň artykmaçlygy, bedeniň berkligi has gowudyr we sowadyjy suw möhürlemek meselesi ýok..Etmezçiligi, silindr lineriniň ýylylygyň ýaýramagynyň çygly silindr lineriniňki ýaly gowy däldigi, gaýtadan işlemegiň üstü ýokarlandy, bahasy ýokary we sökmek kyn.

Çygly silindr çyzgysy, daşky diwary sowadyjy suw bilen göni aragatnaşykda bolan 5-9 mm galyňlykdaky silindrdir.Üstünlikleri amatly gurnamak we sökmek, ygtybarly sowadyjy suw, aňsat işlemekdir.Dizel hereketlendirijileriniň köpüsi çygly silindr linerini ulanýarlar.Adetmezçiligi, bedeniň berkliginiň pes bolmagy we suwuň syzmak ähtimallygy birneme uludyr.

Piston awtoulag dwigateliniň silindr korpusynda özara garşylykly hereketdir.Porşanyň esasy gurluşyny ýokarky, kelle we ýubka bölmek mümkin.Porşeniň ýokarsy ýangyç kamerasynyň esasy bölegi bolup, görnüşi saýlanan ýangyç kamerasynyň görnüşi bilen baglanyşyklydyr.Tekiz ýokarky porşen, kiçi ýylylyk siňdiriş meýdanynyň artykmaçlygyna eýe bolan benzin hereketlendirijisinde ulanylýar.Dizel dwigateli porşeniň ýokarsynda köplenç dürli çukurlar bolýar, aýratyn görnüşi, ýagdaýy we ululygy dizel hereketlendirijisiniň garyndysynyň emele gelmegi we ýanmak talaplary bilen bolmaly.

Porzin halkasy, profiline laýyk gelýän ýyllyk çukura ýygnanan, daşarky giňelme deformasiýasy bolan metal elastik halkadyr.Gaz ýa-da suwuklygyň arasyndaky basyşyň tapawudyna baglylykda porşon halkalaryny gaýtadan işlemek we aýlamak, halkanyň daşky tegelegi bilen silindriň we halkanyň we çukuryň bir tarapy arasynda möhür emele getirýär.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany ekskawator bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany komponentleri, Sany aksessuar, Sany enjam bölekleri, Sany bölekleri,