Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
WG1642440021 HOWO ätiýaçlyk şaýlary üçin gapdal durnuklaşdyryjy damper ýygnagy

Önümler

WG1642440021 HOWO ätiýaçlyk şaýlary üçin gapdal durnuklaşdyryjy damper ýygnagy

Tehniki parametrler:

1. SINOTRUCK bölekleri bilen üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe gowşuryş. Mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WG1642440021 HOWO ätiýaçlyk şaýlary üçin gapdal durnuklaşdyryjy damper ýygnagy

Damper, mehaniki titremäni haýallatmak we kinetiki energiýany sarp etmek üçin nemlendiriji aýratynlyklary ulanýan enjamdyr

Damperlere esasan suwuk damperler, gaz damperler we elektromagnit damperler girýär.Ösüşden soň, damperler howa, awiasiýa, harby, ýarag, awtoulag we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.1970-nji ýyllardan başlap adamlar bu tehnologiýalary kem-kemden gurluşyk, köpri, demir ýol we beýleki gurluşyk in engineeringenerçiligine ulanyp başladylar we ösüşi gaty çalt.

Esasy wezipesi titremäni we energiýanyň ýaýramagyny azaltmak

Agyrlyk tekjesindäki damper, tizlendiriji hökmünde hem bilinýär, esasan, agyrlyk güýjüniň tekjesindäki harytlaryň öndürýän agyrlyk güýjüniň tizlenmesini ýok etmek üçin ulanylýar, şonuň üçin harytlar howpsuzlyk töwekgelçiligini ýok etmek üçin ýoluň üstünde haýal we haýal süýşüp biler.Harytlaryň we operatorlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek.Damping daşarky görnüşe we içerki görnüşe bölünip bilner.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

SINOTRUCK bölekleri - agyr ýük awtoulag bölekleriniň ähli zerurlyklary üçin ygtybarly hyzmatdaşyňyz!Agyr ýük awtoulaglary üçin ýokary hilli bölekler bilen üpjün etmekde 20 ýyla golaý tejribe toplap, bu pudakda iň ynamdar Sinotruk böleklerini paýlaýjylaryň birine öwrüldik.

SINOTRUCK böleklerinde, her bir işimizde müşderiniň kanagatlylygyny birinji orunda goýýarys.Toparymyz size iň oňat tejribe bermäge bagyşlanýar, şonuň üçin hemmetaraplaýyn kepillik kepilligini, çalt jogap beriş wagtyny, çeýe gowşuryş opsiýalaryny we mugt tehniki goldawy hödürleýäris.Truckük awtoulagyňyzyň kadaly işlemegine kömek etmek üçin bize bil baglap bilersiňiz.

Ammarymyz 2000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, 50,000-den gowrak adaty bölekleri saklaýar, islän wagtyňyz ibermäge taýyn.Diýmek, sargydyňyza garaşýan wagtyňyz bölekleriň gutarmagy ýa-da uzak gijä galmak barada alada etmeli däl.

Bahalar barada aýdylanda, SINOTRUCK bölekleri gaty bäsdeşlik edýär, hiliňize zyýan bermezden puluňyzyň gymmatyny almagyňyzy üpjün edýär.Gysga wagtlyk wagtymyz, iş wagty azaldýan we awtoulagyňyzy degişli ýolda yzyna alyp, bölekleri çalt alyp bilersiňiz.

Baýdak önümlerimiziň biri, HOWO ätiýaçlyk şaýlary üçin WG1642440021 Gapdal durnuklylyk damper ýygnagy.Komponent, esasanam tizlenme we tizlenme wagtynda ulagyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak, hereketi azaltmak we gözegçiligi güýçlendirmek üçin döredildi.SINOTRUCK böleklerinde, bu bölegi we başga-da köp zatlary paýlaşýarys, şonuň üçin zerur zatlaryňyzy tapyp bilmezligiňiz barada hiç wagt alada galmaň.

SINOTRUCK böleklerinde elmydama önümlerimizi we hyzmatymyzy gowulandyrmagyň ýollaryny gözleýäris, şonuň üçin bazardaky iň täze we iň uly ýük awtoulag bölekleri bilen üpjün etjekdigimize ynanyp bilersiňiz.Hünärmenler toparymyz, sizi diňe ýokary hilli bölekler bilen üpjün etmegimiz üçin sanawymyzy yzygiderli täzeleýär.

 

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany komponentleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany enjam bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany aksessuar, Sany bölekleri,