Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
AZ9925520268 HOWO ätiýaçlyk şaýlary üçin yzky bahar at münýän bolt oturgyjy

Önümler

AZ9925520268 HOWO ätiýaçlyk şaýlary üçin yzky bahar at münýän bolt oturgyjy

Tehniki parametrler:

Material kody: AZ9925520268

SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, HOWO ätiýaçlyk şaýlary, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

AZ9925520268 HOWO ätiýaçlyk şaýlary üçin yzky bahar at münýän bolt oturgyjy

Agyr ýük awtoulaglarynda münmek bolt esasan ýük awtoulagynda ulanylýar.Awtoulagyň şassisini we çarçuwasyny durnuklaşdyrmak üçin ulanylýar.Mysal üçin, ýaprak çeşmeleri münmek boltlary bilen berkidilýär.Oturylyşynyň içki kamerasy, kamerasynyň tebigy bolmagyny, oturdylan turbanyň diametriniň kamerasyna laýyk gelmegini we turbanyň diametrini ýakynlaşdyrmagy we berkitmegini talap edýär.

Boltlar münmek, ulagyň göterijilik ukybyny ýokarlandyryp, ýol şertleriniň ýaramazlygy sebäpli ulagyň agyr bökdençliklerini azaldyp, ulagyň durnuklylygyny ýokarlandyryp we sürüjiniň howpsuzlygyny üpjün edip biler.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

AZ9925520268 Yzky bahar eýerli bolt eýesi bilen tanyşdyrmak, ýokary hilli HOWO ätiýaçlyk şaýlarymyzyň iň soňky goşundysy.SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary dilerinde size çydamly we birinji derejeli önümler hödürlemegi maksat edinýäris.

Qualityokary hilli materiallardan ýasalan bu önüm, awtoulagyňyzyň yzky bahar sürmek zerurlyklaryna çydamly we ygtybarly çözgüt hödürlemek üçin döredildi.AZ9925520268, optimal öndürijiligi we uzak ömri üpjün edip, HOWO ulagyňyza bökdençsiz ýerleşdirmek üçin ýörite döredildi.

Kepilligimiz goldanylsa, müşderini kanagatlandyrmak borjumyz bilen goldanýan ýokary hilli önüm alýandygyňyza arkaýyn bolup bilersiňiz.Çalt jogap berýän toparymyz, ýüze çykjak ähli aladalaryňyzy ýa-da soraglaryňyzy çözmäge taýýardyr we çeýe eltip beriş opsiýalarymyz, gerek wagty bölekleri almagy aňsatlaşdyrýar.

Qualityöne diňe bir ýokary hilli önümler bermek bilen çäklenmeýäris.Şeýle hem, bölekleriňizi dogry gurmak we goldamak üçin zerur görkezmeleriň bardygyny üpjün etmek üçin mugt tehniki goldaw berýäris.Sinotrukda, müşderilerimize başdan ahyryna çenli iň gowy tejribe bermäge ynanýarys.

Şonuň üçin awtoulagyňyzyň yzky bahar sürmek zerurlyklary üçin ygtybarly we çydamly çözgüt gözleýän bolsaňyz, AZ9925520268 Yzky bahar eýerli bolt oturgyjy siziň üçin dogry saýlawdyr.Qualityokary hilli materiallar, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek we mugt tehniki goldaw bilen, HOWO ulagyňyzyň hiç wagt işlemejekdigine we işlejekdigine ynanyp bilersiňiz.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany komponentleri, Sany aksessuar, Sany ekskawator bölekleri, Sany bölekleri, Sany enjam bölekleri, Sany maşyn bölekleri,