Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
HONHAN ýük awtoulag bölekleri üçin WG9719820004 Cab göteriji silindr

Önümler

HONHAN ýük awtoulag bölekleri üçin WG9719820004 Cab göteriji silindr

Tehniki parametrler:

1. SINOTRUCK bölekleri bilen üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe gowşuryş. Mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HONHAN ýük awtoulag bölekleri üçin WG9719820004 Cab göteriji silindr

Uckük awtoulagynyň göteriji silindri ýük awtoulagynyň möhüm mehaniki böleklerinden biridir.Principleörelge, suwuk basyşy, silindriň gysylmagyndaky suwuklygy, taksi göterilmegine ýetmek üçin silindrli porşen hereketini ulanmak arkaly amala aşyrylýar.Iş ýerinde dolandyryş klapan, gysylan howany ýa-da ýangyjy gidrawliki ýag bilen garyşdyryp, göteriji silindrde porşini ýokary ýa-da aşak itýän suwuk basyş öndürmek üçin akymy ýa-da basyşy kadalaşdyrýar.Gidrawlik ulgamynda silindrdäki suwuk basyş hemişe deňdir, şonuň üçin güýç kabini ýokary ýa-da aşak sürýän uzyn taýak bilen silindrdäki porşona geçirilýär.

Umumy silindr maglumatlary: silindriň diametri, porşen çybygynyň diametri, urgy, basyş, gurnama görnüşi.

Silindr köp böleklerden durýar, silindriň materialynyň nämedigini aýdyp bilmeýär, umumy silindr 20 #, iň gowy nokady beýleki 45 # köpüsiniň 27SiMn, porşen hasasy käwagt 40Cr ulanýar.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Premium Truck Cab Lift silindrlerimiz bilen tanyşdyrmak!Bu wajyp mehaniki komponent, islendik ýük awtoulagynyň aýrylmaz bölegidir we taksi götermek we egmek üçin zerur goldawy üpjün edýär, tehniki hyzmatyň rahat we netijeli bolmagyny üpjün edýär.

Truckük maşynymyzyň göteriji silindrleri, göteriji silindr porşini herekete getirmek üçin silindrdäki suwuklygy gysýanlygy sebäpli gidrawliki prinsiplerde işleýär.Netijede, taksi aňsatlyk bilen islenýän beýiklige çykarylyp bilner.Dolandyryş klapan akymy ýa-da basyşy kadalaşdyrýar, gysylan howany ýa-da ýangyjy gidrawlik ýag bilen garyşdyrýar we porşini ýokary ýa-da aşak itekleýän suwuklyk basyşyny döredýär, bu bolsa awtoulagyňyzyň kabinasyny aňsatlyk bilen götermäge mümkinçilik berýär.

Gidrawlik ulgamlarymyz bilen silindrlerdäki suwuklyk basyşy dolandyrylyp we dolandyrylyp bilner, bu bolsa ýük awtoulagyňyzda tehniki hyzmaty has aňsat we amatly eder.Truckük awtoulag taksi göteriji silindrlerimiz ýokary öndürijilik we çydamlylyk üçin niýetlenendir we iň agyr iş şertlerine garşy durmak üçin gurlupdyr.Ajaýyp aşgazany we ýyrtyk garşylygy üpjün edýän we uzak ömri we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan ýasalan çydamly dizaýny özünde jemleýär.

Truckük awtoulag taksi göteriji silindrlerimiz, deňeşdirip bolmajak berkligi we öndürijiligi üçin köp sanly operator we flot dolandyryjylary tarapyndan ynamly we maslahat berilýär.Kiçijik ýük awtoulaglarynyň bir topary barmy ýa-da uly ýük daşamak operasiýasy bolsun, götermek çözgütlerimiz flotuňyzyň netijeliligini we öndürijiligini ýokarlandyrar.

Häzirki wagtda ýokary hilli, ygtybarly we çydamly awtoulag taksi göteriji silindrlerimize maýa goýuň we deňsiz-taýsyz öndürijiligi we ygtybarlylygy hödürleýän iň oňat önümlerden peýdalanyň.Talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyň we toparymyz zerurlyklaryňyz üçin iň oňat göteriji çözgüdi saýlamaga kömek eder.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany ekskawator bölekleri, Sany bölekleri, Sany komponentleri, Sany maşyn bölekleri, Sany aksessuar, Sany enjam bölekleri,