Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
Hytaýda ýük awtoulag STR bölekleri üçin geçiriji wilka

Önümler

Hytaýda ýük awtoulag STR bölekleri üçin geçiriji wilka

Tehniki parametrler:

1. SINOTRUCK bölekleri bilen üpjün edýän 20 ýyllyk taryhy, SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe gowşuryş. Mugt tehniki goldaw.

2. Ammar: ≥2000㎡

3. Saklamak: stock50,000 görnüşli yzygiderli bölekler

4. Bäsdeşlik bahasy we gysga gurşun wagty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hytaýda ýük awtoulag STR bölekleri üçin geçiriji wilka

Sürüji mil ýokary tizlikli we az goldawly aýlanýan beden, şonuň üçin onuň dinamiki deňagramlylygy örän möhümdir.Zawoddan çykmazdan ozal umumy hereketlendiriji hereket hereket balansy synagyna girmeli we balans enjamy sazlandy.Öň hereketlendirijiniň yzky tigirli awtoulaglary üçin, birnäçe segment bolup bilýän we segmentler uniwersal bogunlar arkaly birleşdirilip bilinýän esasy reduktoryň geçişini geçirýän şahadyr.

Sürüji şah, awtoulag geçiriş ulgamynda güýç geçirişiniň möhüm bölegidir.Onuň roly, hereketlendiriji güýji öndürip biler ýaly, hereketlendirijiniň güýjüni dişli guty we transaksle bilen bilelikde tekere geçirmekdir.

Sürüji mil, turba turbasyndan, giňeltmek ýeňinden we ähliumumy bogundan durýar.Teleskopiki ýeň, transmissiýanyň arasyndaky aralygyň üýtgemegini awtomatiki düzedip biler.Univershliumumy bogun, geçiş burçunyň we üýtgeme burçunyň iki okunyň geçiriş okunyň giriş şahasynyň bolmagyny üpjün etmek we deň burç tizliginiň iki okuna ýetmekdir.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

“China Dump Truck STR” bölekleri üçin ýokary hilli sürüjilerimizi hödürlemek!20 ýyla golaý tejribe toplap, SINOTRUCK komponentlerini öňdebaryjy üpjün ediji bolandygymyza we bäsdeşlik bahalarynda ätiýaçlyk şaýlarynyň doly toplumyny hödürleýändigimize buýsanýarys.“Sinotruk” ätiýaçlyk şaýlaryny paýlaýjy hökmünde, önümlerimiziň hemmesine kepillik kepilligi we çalt jogap berilmegini üpjün edýäris, size rahatlyk we ýokary hilli hyzmat berýäris.Çeýe eltip beriş opsiýalarymyz we mugt tehniki goldawymyz, ähli agyr ýük awtoulag bölekleriniň talaplary üçin iň amatly saýlawy edýär.

2000 inedördül metrden gowrak meýdany öz ammarymyzda, 50,000-den gowrak adaty bölekleri, şol sanda hytaý zyňylýan awtoulag STR bölekleri üçin hereketlendiriji şahalary hem saklaýarys.Bu önüm optimal öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin ýokary standartlara laýyklykda işlenip düzüldi we öndürildi.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan sürüjilerimiz, agyr ýüklere we agyr iş şertlerine garşy durmak üçin gurlup, olary ýük awtoulaglary üçin amatly edýär.

Sürüjilerimiz gysga gurşun wagtlary we has çalt eltip bermek bilen bäsdeşlik ukybyna eýe.Awtoulagyňyzyň rahat we netijeli işlemeginiň möhümdigine düşünýäris, şonuň üçin talaplaryňyza laýyk ätiýaçlyk şaýlarynyň toplumyny hödürleýäris.Giňişleýin önümçilik tejribämiz we tehniki bilimlerimiz bilen, zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgütleri we önümleri hödürlemegi kepillendirýäris.

Sözümiziň ahyrynda, Hytaýda STR bölekleri sürýän ýük maşyny SINOTRUCK böleklerini satyn alanyňyzda ygtybarly saýlawdyr.Qualityokary hilli önümlerimiz, köp inwentar, bäsdeşlik bahalary we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen, maksadymyz size iň oňat önümler bermek.Zapas şaýlarymyzyň giňişleýin görnüşi we ýük awtoulagyňyzyň ýakyn ýyllarda kynçylyksyz işlemegine nädip kömek edip biljekdigimiz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň!

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany komponentleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany aksessuar, Sany maşyn bölekleri, Sany bölekleri, Sany enjam bölekleri,